ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН KUPILESNO.COM


Внимателно прочетете тези общи условия преди да използвате този уеб сайт!Ако използвате този уеб сайт се счита че приемате и сте съгласни с посоченитe общи условия.Ако не приемате тези условия , не използвайте този уеб сайт.

Информация за "Бисквитки"

Защо използваме „Бисквитки” и как те подобряват kupilesno.com за Вас

Какво са „бисквитките”?

„Бисквитките” („Cookies”) са текстови компютърни данни, съхранявани в браузъра на потребителя, предназначени за използване от уеб страници. Тези данни позволяват да се идентифицира устройството на потребителя и правилното поведение на дадена уеб страница, съобразено с неговите индивидуални предпочитания. „Бисквитките” обикновено съдържат името на уеб сайта, времето за съхранение на крайното устройство и уникален номер.

Как използваме „бисквитки”?

Kupilesno.com използва „бисквитки”, за да се адаптира съдържанието на страницата към предпочитанията на потребителя и за оптимизиране на използването на уеб сайта. Чрез тях създаваме и анонимна статистика (относно поведението на потребителя в сайта) с цел подобряване структурата и съдържанието на сайта, за да бъдем максимално полезни за Вас.

При използването на уебсайта kupilesno.com ние използваме следните „бисквитки“:

• задължителни „бисквитки“ – тези „бисквитки“ са необходими за правилното функциониране на уеб сайта и предоставянето на нашите услуги и продукти на потребителите, както и гарантиране на сигурна уеб среда.
• функционални „бисквитки“ – тези „бисквитки“ ни помагат да персонализираме използването на уеб сайта спрямо потребителите с оглед Вашите предпочитания.
• рекламни „бисквитки“ – чрез тези „бисквитки“ получаваме информация как използвате нашата страница, за да съобразяваме предлаганото Ви рекламно съдържание с Вашите предпочитания.

Нямаме достъп до "бисквитки" на трети страни, а организациите на трети страни нямат достъп до нашите. Организациите на трети страни, които поставят бисквитки, имат собствени строги правила за поверителност.

„Бисквитките” и личните данни

Личните данни, които са събрани от „бисквитките”, могат да бъдат използвани единствено за осъществяването на конкретни функции в сайта, свързани със самия потребител. Личните данни са криптирани, за да се предотврати достъпът до тях от неоторизирани лица и не се използват по никакъв начин, освен за целите на предоставяне на пълната функционалност на уеб сайта и при ползване на нашите услуги.

Изтриване на „бисквитките”

Ограничаването на употребата на „бисквитките” може да засегне някои от функционалностите, които интернет страницата предоставя на потребителя. Стандартният софтуер за сърфиране (браузър) по подразбиране позволява поставянето на „бисквитки”.

Тези настройки могат да бъдат променени по такъв начин, че да блокират автоматичното управление на „бисквитки” в браузъра или браузърът да информира всеки път, когато „бисквитка“ бъде закачена на устройството на потребителя. Подробна информация за възможностите това и как се използват „бисквитките” е на разположение в настройките на браузъра Ви.

I. ПРЕДМЕТ
Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Янев Универсал ЕООД, гр.София, наричано по-долу за краткост доставчик, и клиентите, наричани по-долу ползватели, на електронния магазин KUPILESNO.COM, наричан по-долу KUPILESNO.COM.
ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Доставчика: Янев Универсал ЕООД
2. Седалище и адрес на управление: София , ул.Вълчо Георгиев 20
3. Адрес за упражняване на дейността: София , ул.Вълчо Георгиев 20
4. Данни за кореспонденция: София , ул.Вълчо Георгиев 20
III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА kupilesno.com
Kupilesno.com e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет kupilesno.com, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Kupilesno.com мебели, матраци и други стоки, включително следното:
1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на Kupilesno.com и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Kupilesno.com чрез интерфейса на страницата на Kupilesno.com, достъпна в Интернет;
3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от Kupilesno.com
4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с Kupilesno.com, съгласно поддържаните от Kupilesno.com начини за разплащане.
5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от Kupilesno.com
6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на Kupilesno.com в Интернет;
8. Да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние за стоките, предлагани от Доставчика, за които правото на отказ от договора е приложимо;
9. Да осъществяват достъп до настоящите общи условия;
Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.
Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от Kupilesno.com чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес Kupilesno.com или друго средство за комуникация от разстояние. По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки. Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на Kupilesno.com и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на Kupilesno.com в Интернет.
Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчикът на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия. Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките, освен когато изрично е посочено, че е включена в цената на съответната стока.
Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия. Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.
IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА KUPILESNO.COM
Създаване на потребителски профил:
За да използва Kupilesno.com за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация. Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика. С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" и "Регистрация",Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателят електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Ползвателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.
При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна. За да използва пълната функционалност на електронния магазин на Доставчика, Ползвателят се задължава да извърши регистрация в сайта на електронния магазин. Доставчикът не носи отговорност, в случай че поради липса на извършена регистрация Ползвателят не е могъл да използва пълната функционалност на електронния магазин, включително и по отношение на упражняване на права по договора, възможност за претендиране на по-ниска цена и други сходни функции.
Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес. При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчикът на посочения от Ползвателят нов Основен контактен електронен адрес. Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателят, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчикът на посочения от Ползвателят нов Основен контактен електронен адрес.Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната.
Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес. Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.
V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в Kupilesno.com.Договорът се сключва на български език.
Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.
Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателят чрез интерфейса на Доставчика и потвърждение по телефон.
За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.
В рамките на 24 часа от заявяване на поръчката, в работно време; от понеделник до петък, от 8:00 до 20:00 часа; събота , от 10:00 до 16 часа Ползвателите получават обаждане от служител на Доставчика. С това обаждане Ползвателите ще бъдат още веднъж изрично информирани за крайната продажна цена на поръчания чрез Kupilesno.com продукт, включително за точната стойност на доставката, сроковете на доставка и за наличността на продукта, с цел избягване на всякаква неяснота или заблуждение.
По време на телефонния разговор със служителя на Доставчика, който се е свързал с Ползвателя, последният може да се откаже от заявената чрез Kupilesno.com поръчка, като ясно и изрично изрази това свое желание. Отказът може да бъде направен и преди получаване на обаждането за потвърждение, пред служител на Доставчика на упоменатия телефон , или по електрона поща на Kupilesno.com.
Условие за сключване на договора за покупко-продажба между Доставчика и Ползвателите е потвърждаването на поръчката от Ползвателя по телефон съгласно горната процедура.
Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.
Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:
1. Извършване на регистрация Kupilesno.com и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в Kupilesno.com;
2. Влизане в системата за извършване на поръчки на Kupilesno.com чрез идентифициране с име и парола;
3. Избиране на една или повече от предлаганите стоки на Kupilesno.com и добавянето им към списък със стоки за покупка;
4. Предоставяне на данни за извършване на доставката;
5. Избор на способ и момент за плащане на цената от предоставените до момента начини на Kupilesno.com
6. Потвърждение на поръчката, включително след телефонно обаждане от страна на Доставчика;

Доставка:
Стоките се доставят на получателите на ръка срещу подпис, като по-големите пратки (по преценка на лицето извършващо доставката) се доставят до входа на сградата. При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва: 1. за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязва името на лицето, получило пратката. 2. за домашен адрес – на член на домакинството, като се отбелязва името на лицето, получило пратката. При невъзможност за връчване на пратката, не по вина на Доставчика или куриера, лицето, извършващо доставката, се обажда на посочения от клиента телефон за контакт, за да бъде уточнено от кой офис на куриера Ползвателят може да получи поръчката. При невъзможност за връчване на пратката не по вина на Доставчика или куриера и невъзможност да се установи контакт с Ползвателя, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява.
Доставката е до входа. Доставчикът не се задължава да качва стоката до етажа на клиента. Стоката се приема и предава на входа на блока или къщата.
Заплащане:
Ползвателят може да заплати цената на поръчана стока, като използва по свой избор една от изброените в Кошницата възможности за доставка и плащане. Ако Ползвателят избере опцията за доставка с куриер и плащане с Наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули, при получаването на стоката. В случай на закупуване на стока с 30% капаро, Ползвателят се задължава да заплати сумата по капарото по банков път към сметката на Доставчика, след което дължи остатък в размер на 70% при получаването на поръчаните стоки.
В случай, че стойността на поръчката на Ползвателя е равностойна или надвишава 15 000 лв., плащането се извършва само чрез банков превод или внасяне по банкова сметка на Доставчика.
VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в Kupilesno.com , може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2011 година.
Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчикът са определени в профила на всяка стока на сайта на Kupilesno.com.Снимките са илюстративни и Доставчика не носи отговорност в случай на разминаване в цветовете и моделите.
Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчикът в профила на всяка стока в сайта на Kupilesno.com.Стойността на пощенските, транспортните разходи и разходите за монтаж на мебелите, невключени в цената на стоките, се определят от Доставчикът и се предоставя като информация на Потребителите в един от следните моменти преди сключване на договора:
- В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на Kupilesno.com;
- При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;
- При обобщаване на цялата поръчка на Потребителя и нейното потвърждаване;
Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Потребителя в сайта на Доставчика. Информацията е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на Kupilesno.com преди сключването на договора за покупко-продажба.
Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на Kupilesno.com. Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.
Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата Kupilesno.com или електронна поща.
Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка. Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.
Право на отказ от договора:
Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката като изпрати е-мейл от е-мейла, с който e направена поръчката, на адрес: office@kupilesno.com или друго недвусмислено изявление, което може да бъде записано на траен носител в който да посочи номера на поръчката, кода/овете на върнатия/те продукт/и и да уточни начина на връщане от Доставчика към него на платената от него сума и ако е нужно да посочи IBAN и (2) да върне продукта на Доставчика за сметка на потребителя. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна в настоящите общи условия.
За да бъде приет върнатия продукт е нужно: (1) Потребителят да изпрати е-мейл от е-мейла, с който e направена поръчката, на адрес: office@kupilesno.com, в който да посочи номера на поръчката, кода/овете на върнатия/те продукт/и и да уточни начина на връщане от Доставчика към него на платената от него сума и ако е нужно да посочи IBAN и (2) да върне продукта на Доставчика за сметка на потребителя. Доставчикът следва да получи продукта с неговите оригинални етикети, без индикации, че стоката е била употребявана от клиента, без да е повредена или третирана по какъвто и да било начин и при съблюдаване на всички други условия на от Закона за защита на потребителите, заедно с касовата бележка, стоковата разписка, етикета на продукта и опаковката. В случай, че е била издадена фактура, е необходимо да бъде върната и тя.
Правото на отказ не се прилага в следните случаи:
1. за доставка на матраци и други стоки, които са с нарушена опаковка и/или които имат специфичен начин на опаковане и които след разпечатването си не могат да бъдат възстановени в предходното състояние;
2. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
3. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
4. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
5. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
6. продукти в промоция, OUTLET продукти;
Когато Доставчикът не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика като изпрати е-мейл от е-мейла, с който e направена поръчката, на адрес: office@kupilesno.com или друго недвусмислено изявление, което може да бъде записано на траен носител в който да посочи номера на поръчката, кода/овете на върнатия/те продукт/и.
Когато потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от потребителя, като от тях се приспадне таксата за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми само по банков път на посочена от Потребителя банкова сметка.
При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на Потребителя и от сумата, която Потребителят е платил по договора се удържат разходите за изпращане и доставка на стоката. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките.
* Разопакован матрак, който е със сгрешен размер или модел по вина на клиента не подлежи на подмяна.
В случай на упражняване на право на отказ от договора за стоки, които представляват мебели, Потребителят е задължен да заплати всички разходи за демонтаж на мебелите и връщането им в склад на Доставчика.
Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока за отказ от договора.
Когато Доставчикът не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на потребителя докато не получи стоките или докато Потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.
Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с Потребителя чрез сайта на Доставчика. В случай че Потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 45 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика. Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми.
Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията за предоставяне на информацията, предвидена в Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако предоставянето им е извършено на лице или електронен адрес, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на Потребителя – страна по договора.
VII. ПРОМОЦИОНАЛЕН ПРОБЕН ПЕРИОД
Тридесет дневният промоционален пробен период важи само при закупуването на стоки - касаещ тест на размера и твърдостта на артикула и изрично е упоменато в описанието на артикула че се предоставя тридесет дневен промоционален пробен период за точно определения артикул.
Промоционалният пробен период цели клиента да получи поръчаната от него стока и да сравни дали размера съвпада с необходимия и дали твърдостта на матрака отговарят на желаната от клиента твърдост.
Не бързайте да разопаковате/разпечатвате артикула ако забележите, че има разминаване в размера или степента на твърдост не е тази която търсите.
Не приемаме връщане на артикули с изменен търговски вид, разопакован текстил за спалня, спално бельо, завивки, възглавници, протектори за матраци, разопаковани детски матраци, разопаковани топ матраци. Заплатените суми за събиране на стоки, монтаж и транспорт не се възстановяват. Доставчикът си запазва правото да откаже замяна или връщане по своя преценка.
Транспортните разходи по връщането на тествания продукт, и по получаването на новия артикул и всякакви други разходи по връщането на Стоката са изцяло за сметка на Потребителя. До момента на обратното предаване на Стоката от страна на Потребителя на Доставчика, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя.
Поставената от производителя оригинална опаковка на Стоката да не е отваряна и целостта й да не е нарушена, както и да не е нарушена целостта на поставените от Доставчика защитни стикери и други означения.При неизпълнение на посочените условия Доставчикът запазва правото си да откаже да приеме върнатата Стока и съответно да не възстанови пълния размер на заплатените от Потребителя суми.
Промоционалният тест период не важи за продукти със знак OUTLET, преоценени и разопаковани продукти и важи само за продукти в описанието на които изрично е упоменато че се продоставя промоционален тест период.
VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок. Ако срокът не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 2 месеца.В противен случай договора се счита за недействителен и се прекратява.
Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.
В случай че Ползвателят е избрал да заплати стоката с наложен платеж, договорът за продажба от разстояние се счита за прекратен в следните случаи:
- Ползвателят не заплати фактурата на куриера в момента на доставката.
- Ползвателят е посочил неверен или неточен адрес или едновременно не е на посочения адрес в деня на доставката и не отговаря на телефоните, посочени за контакт, за да се договори с куриера за получаването на доставката
IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Сайта ни ползва бисквитки за да подобри работата ви със сайта. Информацията не се споделя с никого.

Сайта ни НЕ изисква никаква информация от потребителите които го посещават. Ние ще пазим информацията която ни изпратите през контактната форма на сигурно място. Цялата информация: вашите лични данни, телефон, имейл и други данни които ни изпратите като запитване не се споделя с никого и никога няма да бъде предоставяна на трета страна.

Taзи cтpaницa oбяcнявa пoвepитeлнocттa в дейността на Янев Универсал ЕООД, като собственик на сайта kupilesno.com, и ĸaĸвo знaчeниe имa тя зa нaшитe пoтpeбитeли.

Янев Универсал ЕООД запазва правото си да актуализира или да променя тази Декларация за поверителност по всяко време с оглед на подобряването и добавянето на нови фукционалности в сайта. Промяната на Декларацията няма да наложи изменения по отношение на личните данни. С оглед на посоченото, Ви съветваме да преглеждате настоящата Декларация за поверителност всеки път, когато използвате нашия сайт. 
В съответствие с настоящата Декларация за поверителност Вашите данни ще бъдат третирани като строго поверителни.

Вашето Съгласие

C пoлзвaнeтo нa caйтa ни kupilesno.com, Виe ce cъглacявaтe caйтa дa зaпишe нacтpoйĸитe Ви в биcĸвитĸa. Aĸo, нe жeлaeтe дa пoлyчaвaтe биcĸвитĸи (сооkіеѕ) oт нac, мoжeтe дa изĸлючитe тaзи oпция в нacтpoйĸитe нa бpayзъpa Ви, както и да използвате бутона за отказ в сайта ни. Повече информация може да получите на страницата ни с информация за бисквитки.

Haшият caйт cпaзвa Baшитe пoтpeбитeлcĸи пpaвa, cъглacнo изиcĸвaниятa нa Регламент (EС) 2016/679 .

Лични данни,събирани чрез сайта и как ги използваме 

Терминът „лични данни“ означава всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез един или повече специфични признаци. Пример за лични данни са името, адреса или e-mail адреса на лицето. 
Ние използваме предоставените от Вас лични данни, за да Ви информираме за продуктите и услугите които предлагаме. Може да използваме Вашия имейл адрес, за да отговорим на Ваши въпроси и коментари, за уточнение на поръчка направена чрез сайта  и за да ви информираме за събития свързани с дейноста на фирмата. Събраните лични данни чрез сайта се използват и за подобряване на неговото съдържание и функционалност, както и за предлагане на нашите продукти и  услуги на настоящи и потенциални клиенти, включително и на регистрираните потребители на сайта ни.

Kupilesno.com събира анонимна статистика за вашите посещения като IP адреси на посетителите и кои страници колко пъти са били посетени.Някои трети страни като Facebook , Google +  и Twitter могат да разберът че вие сте посещавали нашият сайт ако вие имате акаунти в тези социални мрежи.Ние не можем да ги контролираме.

Янев Универсал ЕООД не предоставя данни на трети лица

Сигурност и запазване да данните

Янев Универсал ЕООД взема необходимите мерки за запазване на точността и актуалността на личните данни в нашите бази данни и осигуряваме защитата им. Ние пазим Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо за целите, за които са били събрани и за спазване на законовите изисквания за съхранение на документи.

Достъп до данни и промяна

Вие може да изискате достъп до или корекция на личните Ви данни, събрани чрез сайта ни: kupilesno.com, като ни уведомите на е-mail: office@kupilesno.com.  Ще очакваме да предоставите достатъчно информация, за да успеем да идентифицираме Вашите лични данни.Своевременно ще отговорим на Вашето запитване. Запитвания за поправка или изтриване на лични данни се вземат предвид при спазване на приложимите законови изисквания за докладване на данни или задължения за съхранение на документи.

Лични данни на непълнолетни лица

Янев Универсал ЕООД не събира умишлено лични данни от лица под осемнадесет години. Ако, сте под осемнадесет години, молим не ни предоставяйте Вашите лични данни. Ако имате причина да вярвате, че дете е предоставило лични данни на сайта ни, молим да се свържете с нас на посочения е-mail:office@kupilesno.com  и ние ще премахнем тези лични данни от нашата база.

Ако, имате въпроси относно нашата Декларация за поверителност или относно начина, по който Янев Универсал ЕООД обработва личните Ви данни чрез сайта kupilesno.com, ще очакваме да се свържете с нас на тел. +359 879 333 998 или на e-mail: office@kupilesno.com.

С приемането на настоящите общи условия Ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Доставчика и упълномощени от него трети лица за целите на коректното изпълнение на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчаната стока, за бизнес анализи с цел подобряване на услугите, предоставяни от Доставчика, за маркетингови и рекламни цели и анализи на Доставчика, за предоставяне на информация относно маркетингови кампании, промоции и томболи, организирани от Доставчика, както и за други допустими от Закона за защита на личните данни цели.
Личните данни, които Доставчикът събира задължително от клиентите си, във връзка с обработване и доставка на поръчките им, са посочени във формуляра за регистрация и в Кошницата при поръчка. Ползвателят доброволно предоставя и той може по всяко време да получи информация за използването и обработването на личните му данни.
Доставчикът не предоставя личните данни на потребителите си на трети лица, извън изрично упоменатия по-горе случай на доставка на поръчки и предвидените в закона случаи, и предприема всички необходими мерки за тяхната защита.
Доставчикът няма достъп до картови данни, както и до автентификационните данни при разплащане с кредитна или дебитна карта или чрез сметка в ePay.bg, и по никакъв начин не ги регистрира или съхранява. Достъп до тях имат съответно банката-издател на карата на клиента, ePay.bg и Банковата организация за разплащане с използване на карти в България - Борика. Те гарантират сигурността на данните на клиента.
Предоставянето на лични данни е задължително само за поръчка на продукти в онлайн магазина. Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно, без да е необходима регистрация. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени при поръчка, са отбелязани със звездичка.
В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли",
В случай, че Ползвателят се е абонирал доброволно за информационния бюлетин, Доставчикът има право да му изпраща бюлетин на предоставения е-мейл адрес. Ползвателят може по всяко време да се откаже от получаването му чрез натискането на линка за отписване от бюлетина в получения имейл.
Бисквитките са незабележими документи, които временно се съхраняват на твърдия ви диск и позволяват на Kupilesno.com да идентифицира вашия компютър следващия път, когато посетите сайта. Kupilesno.com използва 'бисквитки' само за да събере информация относно използването на нашия уебсайт.
X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми в срок до 7 дни по подходящ начин всички Ползватели на Kupilesno.com, които имат регистрация. Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му едномесечен срок, че ги отхвърля.
Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
Доставчикът публикува тези общи условия на адрес: Kupilesno.com/условия заедно с всички допълнения и изменения в тях.
XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:
1. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
2. по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
3. едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
4. при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
5. при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
6. в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите. В този случай прекратяването се отнася само до отделния договор за продажба на конкретната стока от електронния магазин.
XII. ДРУГИ
Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.